Edith Noyes Muma
Person

Daughter of Charles F. Noyes and Jessie Smith Noyes