Marcia W. Simon
Person

President, Paul Simon for Women clothiers